ഐക്കരക്കോണത്തെ ഭിഷഗ്വരന്മാരിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കീഴടക്കാൻ മിയശ്രീ