ഐക്കരക്കോണത്തെ ഭിഷഗ്വരന്മാരിൽ ശക്തമായ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ശ്യാം കുറുപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്