മാസ്സ് പോലീസ് ലുക്കുമായി പ്രഭുദേവ, ‘പൊൻ മാണിക്കവേൽ’ ടീസർ പുറത്ത്