അസുഖബാധിതനായ ആരാധകന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ഷാഹ്‌റുഖ് ഖാൻ