കുങ്ഫു മാസ്റ്ററായി പ്രഭുദേവ, “യുങ് മുങ് സുങ് “ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്