‘കാന്തന്റെ’ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ ഷെരീഫ് ഈസാ – exclusive