ഇൻഡിവുഡിന്റെ പ്രവചനം ശരിയായി, സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൽ തിളങ്ങി സകരിയ്യയും ഉമ്മമാരും