‘ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥയുടെ’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് !