“മജിലിയുടെ” കേരളത്തിലെ വിതരണ അവകാശം സ്വന്തമാക്കി ഇൻഡിവുഡ് ഡിസ്‌ട്രിബ്യുഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക്