മമ്മൂട്ടിയുടെ വ്യത്യസ്ത ലുക്കും ഷഹബാസ് അമന്റെ മാസ്മരിക ശബ്ദവും പാട്ടിനെ ഏറ്റെടുത് ആരാധകർ