പൊണ്ണത്തടിയെ തോൽപിച്ചവർക്ക് സമ്മാനവുമായി ആസിഫ് അലിയുടെ “കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള”