ആസിഫ് അലിയുടെ കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള നാളെ തീയേറ്ററുകളിൽ, പ്രീവ്യൂവിന് ശേഷം മികച്ച പ്രതികരണം