പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി “കക്ഷി : അമ്മിണിപിള്ള” മുന്നോട്ട്