പ്രഭാസും ശ്രദ്ധയും തകർത്താടി, സൈക്കോ സയ്യാൻ സൂപ്പർ !!!